Användarvillkor

Användarvillkor

§ 1. INLEDNING
Dessa användarvillkor gäller för www.aqua-care.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med www.aqua-care.se med organisationsnummer 559315-3538.
Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.
Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:
Avsluta sitt konto, kontakta oss via telefon eller e-post så hjälper vi dig.
Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:
Användarna kommer meddelas via e-post.

§ 2. SYFTE
Syftet med webbplatsen är e-handel enligt följande:
Forsälning av reservdelar till UV-system.

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN
Webbplatsen ägs samt hanteras av www.aqua-care.se i egenskap av juridisk person med säte i Stockholm.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR
a) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande, pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbplatsen.
b) Användarnas ytterligare skyldigheter:
Material från webbplatsen får laddas ned, men endast användas för enskilt bruk.

§ 5. BETALNING
Användarnas köp på webbplatsen hanteras och ska betalas enligt nedan.
Vi ansvarar för all betalningshantering och debitering sker betalning via faktura till vårt bankkontonummer 9195-6868003.

§ 6. PERSONUPPGIFTSPOLICY

a) Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas
Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:
Användarnas namn, telefonnummer och e-postadress.
Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas
Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:
Personuppgifterna kommer användas vid leverans av varor.
Personuppgifterna kommer användas vid marknadsföring.

d) Tredje man
Användarnas personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja konsumenters köp.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet och som längst i två år.

f) Kryptering
Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag
Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.
Registerutdrag begärs ut av oss på www.aqua-care.se.
Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse
Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till www.aqua-care.se för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt att göra invändningar
I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering
Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,

– Om samtycket återkallas,

– Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,

– Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt,

– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta oss på antingen telefon eller e-post.

§ 7. ANVÄNDARES AVTALSBROTT
En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras enligt följande:

§ 8. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING
www.aqua-care.se som äger webbplatsen, www.aqua-care.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

§ 9. JURISDIKTION
Webbplatsen, www.aqua-care.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§ 10. KONTAKT
Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi via e-post post@aqua-care.se.

Uppdaterad 11/6-2021

Kontakta oss

Berätta för oss vad vi kan hjälpa dig med, så kontaktar vi dig.